Regulamin

Organizatorem szkoleń, warsztatów oraz sesji jest firma Manufaktura Myśli Małgorzata Nowak z siedzibą ul. Kwatery Głównej 46E/27, 04-294 Warszawa, numer NIP: 113 211 12 92, dalej jako ?Organizator?.
Strona internetowa, na której można wykupić udział w szkoleniach, warsztatach oraz sesjach: www.malgorzatanowak.pl

 1. W szkoleniach, warsztatach oraz sesjach organizowanych przez Manufakturę Myśli Małgorzata Nowak mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie, celem dopuszczenia ich do udziału w szkoleniach, warsztatach oraz sesjach muszą przedstawić pisemną zgodę opiekuna prawnego zawierającą wskazanie, jakiego rodzaju zajęć i w jakim terminie zgoda dotyczy lub mogą uczestniczyć pod opieką rodziców.
 2. Osoby uczestniczące w szkoleniach, warsztatach oraz sesjach organizowanych przez Manufakturę Myśli Małgorzata Nowak biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego i psychicznego (emocjonalnego), zarówno w czasie zajęć jak i w przerwach między zajęciami. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki Uczestników warsztatów. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach oraz sesjach organizowanych przez Manufakturę Myśli Małgorzata Nowak jest dokonanie wpłaty w wysokości 100% ceny wybranych zajęć poprzez stronę internetową malgorzatanowak.pl z czego 30% stanowi bezzwrotna zaliczka.
 3. Opis każdego warsztatu, wykładu, szkolenia, sesji czy prezentacji dostępny jest na stronie internetowej www.malgorzatanowak.pl. Przy ww. opisie wskazana jest każdorazowa cena danego rodzaju zajęć oraz program warsztatów.
 4. Całkowity koszt uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach oraz sesjach organizowanych przez Manufakturę Myśli Małgorzata Nowak, łącznie z kosztami podróży i ewentualnego noclegu ponosi Uczestnik.
 5. Opłata za udział w zajęciach jest bezzwrotna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 6. Uczestnik dokonuje zgłoszenia na szkolenia, warsztaty lub sesje poprzez stronę www.malgorzatanowak.pl, dokonując jednocześnie płatności.
 7. Dokonanie zgłoszenia przez Uczestnika w sposób określony w pkt. 7 powyżej jest równoznaczne z zawarciem z Organizatorem umowy o świadczenie usług polegających na organizacji szkoleń, warsztatów lub sesji (zajęć) o tematyce, w miejscu i w czasie określonych w każdorazowym opisie zamieszczonym na stronie internetowej www.malgorzatanowak.pl
 8. Po zaksięgowaniu opłaty Uczestnik otrzyma potwierdzenie udziału w warsztatach najpóźniej pięć dni roboczych przed jego planowanym terminem.
 9. Uczestnik ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z organizatorem w terminie nie krótszym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia warsztatu. Oświadczenie o odstąpieniu składane przez Uczestnika wymaga formy pisemnej i powinno zostać przesłane Organizatorowi na adres mailowy: kontakt@malgorzatanowak.pl. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w sposób i w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym Organizator jest zobowiązany do zwrotu opłaty dokonanej przez Uczestnika, po potrąceniu zaliczki w wysokości 30% wartości zakupu.
 10. W przypadku odwołania udziału w warsztacie przez uczestnika w terminie krótszym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia warsztatu, opłata nie będzie zwracana.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie warsztatów z przyczyn od siebie niezależnych. W tej sytuacji Uczestnik w pierwszej kolejności ma prawo do wyboru innego terminu zajęć lub innych zajęć z aktualnego kalendarium. Jeśli żaden z proponowanych terminów nie jest dogodny dla Uczestnika, możliwy jest zwrot wniesionej opłaty w wysokości nominalnej.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca prowadzenia warsztatów, lub w przypadku, jeśli zaistnieje taka konieczność, o czym poinformuje Uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli prelegent z przyczyn losowych nie dojedzie na warsztaty. W takiej sytuacji organizator zapewni zastępstwo.
 14. Odwołanie zajęć przez Organizatora możliwe jest nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć. W przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub okoliczności wywołanych działaniem siły wyższej a uniemożliwiających odbycie zajęć w zaplanowanym terminie, Organizator jest uprawniony do odwołania zajęć nawet w dniu ich rozpoczęcia. Organizator jest wówczas zobowiązany do poinformowania Uczestnika o najbliższym możliwym terminie zajęć z zagwarantowaniem pierwszeństwa uczestnictwa Uczestnikom zapisanym na pierwszy termin. W przypadku zmiany z przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Uczestnik jest uprawniony według własnego wyboru do żądania zwrotu opłaty uiszczonej za udział w zajęciach lub zaliczenia opłaty do udziału w pierwszym możliwym terminie zajęć.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości osób w grupie oraz zamknięcia listy Uczestników danego kursu.
 16. Zmiana dokonanej rezerwacji jest możliwa tylko poprzez kontakt z osobą koordynującą nabór na dane zajęcia wskazany w internetowym systemie płatności na stronie www.malgorzatanowak.pl
 17. W czasie każdych zajęć Uczestnik ma prawo w każdym momencie odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania oraz odmówić udziału w proponowanych ćwiczeniu/ćwiczeniach bez podania przyczyny.
 18. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie zajęć bez wyraźnej zgody Organizatora jest zabronione. Organizator jest uprawniony do natychmiastowego skreślenia z listy uczestników warsztatów Uczestnika, który naruszy ww. zakaz. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty za udział w warsztatach.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania, filmowania, nagrywania i utrwalania przebiegu zajęć w jakiejkolwiek innej postaci oraz wykorzystania uzyskanego w ten sposób materiału na wszelkich polach eksploatacji oraz do udzielania zgody innym podmiotom w tym zakresie, pod warunkiem, że zdjęcia, filmy, nagrania audio i inne będą wykonywane po uzyskaniu uprzedniej zgody Uczestników i prowadzącego konkretne zajęcia. Udzielając zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Uczestnik warsztatów wyraża tym samym nieodwołalną zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji szkoleń, warsztatów oraz sesji organizowanych przez Manufakturę Myśli Małgorzata Nowak w szczególności w drodze publikacji przez Organizatora lub partnerów współpracujących z Organizatorem zdjęć lub filmów z przebiegu warsztatów.
 20. W trosce o najwyższą jakość zajęć i komfort Uczestników, Uczestnicy proszeni są o punktualne przybycie na zajęcia. Prowadzący zajęcia ma prawo do nie wpuszczenia na salę osób spóźniających się, jeżeli spóźnienie to jest rażąco duże i dezorganizuje osobie prowadzącej harmonogram zajęć.
 21. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w warsztatach Uczestników, którzy w jakikolwiek sposób zakłócają przebieg zajęć. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot dokonanej opłaty.
 22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody ? tak osobiste jak i majątkowe ? wyrządzone osobom trzecim przez Uczestnika warsztatów tak w trakcie zajęć jak i w przerwie między zajęciami. Powyższe dotyczy w szczególności zniszczenia jakiegokolwiek mienia należącego tak do innych Uczestników jak i do podmiotów, na których terenie warsztaty są organizowane lub z którymi Organizator współpracuje przy organizacji warsztatów. Uczestnik postępowania, który dopuścił się wyrządzenia szkody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest zobowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości na zasadach ogólnych.
 23. Organizator zastrzega sobie możliwość promocji partnerów szkoleń, warsztatów oraz sesji organizowanych przez Manufakturę Myśli Małgorzata Nowak w trakcie trwania zajęć, a także we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych kierowanych do Uczestnika za jego uprzednią zgodą.
 24. Zgłoszenie i opłacenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu, cennika oraz warunków uczestnictwa.
 25. Dane osobowe uczestników warsztatów przetwarzane będą przez organizatora warsztatów w celu realizacji umowy uczestnictwa w warsztacie lub warsztatach i ich prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu własnych produktów. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych w celach marketingowych. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawidłowych danych osobowych.
 26. Dane osobowe Uczestnika są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 27. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 ze zm.)
 28. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie małgorzatanowak.pl.
 29. Osoby w trakcie leczenia psychiatrycznego, jak również osoby, które ostatnio przeżyły kryzys emocjonalny lub są w depresji, powinny swoją decyzję o udziale w szkoleniach, warsztatach oraz sesjach organizowanych przez Manufakturę Myśli Małgorzata Nowak skonsultować z lekarzem prowadzącym lub psychoterapeutą. Uprzednia konsultacja lekarska zalecana jest w szczególności wszystkim osobom, które mają wątpliwości, co do tego jak dane zajęcia mogą wpłynąć na stan ich zdrowia. W razie wątpliwości dotyczących wybranych zajęć bądź trudności w znalezieniu kompetentnej konsultacji psychologicznej, wskazane jest zgłoszenie istniejących wątpliwości w tym zakresie Organizatorowi. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne konsekwencje niezastosowania się do powyższych wskazań.
 30. Jakiekolwiek reklamacje dotyczące warsztatu mogą zostać zgłoszone nie później niż w ciągu 3 dni od terminu odbycia się warsztatu.
 31. Sklep nadaje przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 32. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki nieodebrane w terminie przez kupującego w terminie wskazanym przez Pocztę Polską.
 33. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia Poczty Polskiej w tym przesyłki zniszczone, zgubione, uszkodzone.
 34. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.09.2017 roku.

Reklamacje

Reklamacje można zgłaszać do Manufaktura Myśli Małgorzata Nowak w formie pisemnej, listem poleconym lub mailem, na adres organizatora wskazany poniżej, najpóźniej w terminie (3) trzech dni od daty zakończenia realizacji danej usługi szkoleniowej.
Reklamacja zostanie uwzględniona wyłącznie, jeżeli średnia ocen z danej usługi szkoleniowej jest niższa niż 3.0 w skali od 1 do 5 punktów uzyskanej z ankiety ewaluacyjnej (ocena reakcji na szkolenie lub inną usługę rozwojową). Dotyczy to zarówno usług o charakterze zamkniętym, realizowanych na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa jak i usług o charakterze otwartym, w którym uczestniczą osoby indywidualne. Manufaktura Myśli Małgorzata Nowak chce uniknąć subiektywnej oceny poszczególnych uczestników szkoleń, dlatego wzięte pod uwagę zostaną oceny wszystkich uczestników danego szkolenia, co pozwoli na jego obiektywną opinię. Reklamacja nie zostanie zatem uwzględniona, w przypadku, gdy średnia ocen z usługi w ankiecie ewaluacyjnej wynosi powyżej 3.0., niezależnie od oceny osoby składającej reklamację.

Manufaktura Myśli Małgorzata Nowak
04-294 Warszawa
ul. Kwatery Głównej 46E/27
@: kontakt@malgorzatanowak.pl
a) Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
? zgłoszony problem ? opis
? dane kontaktowe do uczestnika/ instytucji, zgłaszającej reklamację, tj. minimum imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, telefon, e-mail
? nazwę i datę usługi, wobec którego zgłasza się zastrzeżenie
? proponowany przez uczestnika szkolenia sposób rozwiązania sprawy
b) Uczestnik usługi, który składa reklamację może wnioskować o:
? bezpłatne dodatkowe materiały dydaktyczne
? bezpłatne miejsce na szkoleniu o tej samej lub podobnej tematyce
? zwrot kosztów usługi ? wyłącznie w przypadku niestawienia się trenera w dniu realizacji usługi bez wcześniejszego powiadomieniu uczestnika o zmianie terminu/odwołaniu usługi drogą mailową lub telefoniczną.
Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 3 dni liczonych od momentu otrzymania przez organizatora informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 21 dni (z uwzględnieniem w obu przypadkach dni roboczych). Manufaktura Myśli Małgorzata Nowak zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień umowy. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne nie będzie zawierało wszystkich informacji wskazanych w pkt. a) Manufaktura Myśli Małgorzata Nowak wyznaczy uczestnikowi szkolenia 7 dniowy termin na złożenie poprawnego zgłoszenie reklamacyjnego.

Bezpieczeństwo

Wszyscy Internauci korzystający ze sklepu internetowego malgorzatanowak.pl pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Informacje, jakie sklep otrzymuje o Internautach wynikają z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, tzn. informacji zawartych w logach systemowych, np. adres IP, i są przez sklep internetowy malgorzatanowak.pl wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Tego typu otrzymane informacje są całkowicie bezpieczne dla Użytkownika i gwarantują mu całkowitą anonimowość.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Internauta, który zdecyduje się na zakupy staje się Klientem sklepu internetowego malgorzatanowak.pl Zamawiając produkty w sklepie internetowym malgorzatanowak.pl Klient podczas pierwszych zakupów jednocześnie dokonuje rejestracji w sklepie i wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez firmę Manufaktura Myśli Małgorzata Nowak z siedzibą ul. Kwatery Głównej 46E/27, 04-294 Warszawa, dalej jako ?Organizator? podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji zamówienia (umowy sprzedaży), wystawienia dowodu sprzedaży oraz wysyłki towaru. Dane podawane przez Klienta nie będą przekazywane ani sprzedawane stronom trzecim. Klientowi, który zarejestrował się w sklepie internetowym malgorzatanowak.pl przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania i żądania usunięcia.

Bezpieczne płatności on-line w sklepie internetowym malgorzatanowak.pl

Autoryzacji płatności online i kartą kredytową dokonuje profesjonalny system realizacji transakcji płatniczych online Przelewy24. Klient po wybraniu opcji płatności zostaje przekierowany do serwisu, umożliwiającego autoryzację transakcji. Płatności on-line w sklepie internetowym malgorzatanowak.pl są dokonywane za pośrednictwem Przelewów24, które gwarantują bezpieczeństwo płatności w ramach platformy przelewy24.pl

Informacje prawne

Sklep internetowy malgorzatanowak.pl jest prowadzony przez firmę Manufaktura Myśli Małgorzata Nowak z siedzibą ul. Kwatery Głównej 46E/27, 04-294 Warszawa, która dokłada wszelkich starań, aby prezentowana w sklepie internetowym malgorzatanowak.pl oferta była możliwie najdokładniejsza i aktualna. Pomimo tego serwis może zawierać błędy, za które właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
Znaki handlowe, fotografie oraz logotypy, treści oferty prezentowane w sklepie internetowym malgorzatanowak.pl są własnością Manufaktura Myśli Małgorzata Nowak z siedzibą ul. Kwatery Głównej 46E/27, 04-294 Warszawa, numer NIP:i są chronione prawem autorskim oraz umowami handlowymi, a ich użycie bez odpowiedniej zgody jest zabronione.
Ceny produktów podane w sklepie internetowym malgorzatanowak.pl są wiążące dla zamówień składanych za pomocą tego serwisu i mogą różnić się od cen produktów dostępnych na innych platformach sprzedażowych.

Otrzymywanie informacji marketingowych od Sklepu malgorzatanowak.pl

Użytkownik, który zdecyduje się dokonać zakupu warsztatu ze sklepu internetowego malgorzatanowak.pl wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną (na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r.).
Jest to usługa bezpłatna, polegającą na informowaniu zapisanych Użytkowników o nowościach, promocjach, wyprzedażach, konkursach, wydarzeniach, kolekcjach i wszystkich innych informacjach, które mają związek z działalnością sklepu internetowego malgorzatanowak.pl poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez redakcję treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych, klikając na link do wypisania się na samym dole otrzymanej wiadomości
Sklep internetowy malgorzatanowak.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania za pośrednictwem wiadomości e-mail reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) na konto e-mail Użytkownika.

Odbiór i wysyłka

Bilety na wydarzenia
? bilety są produktem wirtualnym ? nie wysyłamy materialnego biletu.
? na adres mailowy wysyłamy państwu informacje potwierdzające zakup biletu na wydarzenie.